Indeco Logó
Tartalomhoz ugrás

Adatvédelmi Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ- ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Jelen tájékoztató célja, hogy a Sepsi Imre EV, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak.
2. ADATKEZELŐ ADATAI
Név:
Sepsi Imre EV.
Adószám:
65044551-2-42
Telefonszám:
06-70-3265294
E-mail:
info@siedoor.hu
    
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelésre a www.siedoor.hu internetes oldalon elsősorban árajánlat céljából megadott személyes adatok hozzájárulása alapján kerül sor.
4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (ÁRAJÁNLAT KÉRÉS)
Az árajánlat teljesítése céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik:
- e-mail cím (*-al jelölt, kötelező mező),
- telefonszám (nem kötelező mező),
- kapcsolattartó neve (*-al jelölt, kötelező mező),
- szerelés helyszíne (*-al jelölt, kötelező mező),

A felsorolt személyes adatok bekérésének célja:
- e-mail cím: az árajánlatról szóló visszaigazoló e-mailt az adatkezelő erre az e-mail címre küldi meg a kérő adataival.
- telefonszám: az árajálattal kapcsolatos egyeztetéshez, ha abban hibát, hiányosságot talált, vagy egyéb kiegészítő információra lenne szüksége
- kapcsolattartó neve: az árajánlatkérő személy azonosítása, hogy egyeztetés során mely személy keresendő.
Az adatkezelő a minimális adatokat kéri, melyek az árajánlat teljesítéséhez szükségesek.
Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át.
5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.
Az ajánlat kérő személyes adatai (amely lehet: név, telefonszám, e-mail cím,) az alábbi módokon kerülhetnek az adatkezelő birtokába: a www.siedoor.hu internetes oldalon e-mailben küldött megkereséssel, mint árajánlat kérés, érdeklődés.
6. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS
Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, Sepsi Imre EV. azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai minden esetben írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.

Sepsi Imre EV. minden munkatársa a hatályos előírásokat ismeri és az ezzel kapcsolatos ismereteit munkája során a legnagyobb körültekintéssel alkalmazza. Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok adattovábbításra nem kerülnek.
7. ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban.

Tájékoztatáshoz való jog:
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa. A tájékoztatás díjmentes (kivételt képez, ha az érintett teljesen megalapozatlanul és/vagy ismétlődően kér tájékoztatást, úgy számára egy ésszerű adminisztrációs díj felszámítható).

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintettek webes felületen nem regisztrálnak, így önállóan felhasználónévvel-jelszóval belépni nem tudnak, hogy ilyen módon ellenőrizzék saját adataikat. A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem kell. A tájékoztatás kiterjedhet adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszol, de legkésőbb 30 napon belül, írásban.

Törléshez való jog:
Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben adatkezelő átadta adatfeldolgozó részére is a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék. A törlés az alábbi esetekben indokolás nélkül fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, tárolták, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő valamennyi személyes adatot, melynek felvétele és tárolása az érintett hozzájárulásával történt, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, érintett hozzájárulásának visszavonását, törlésre vonatkozó igényét követően is kezelheti. Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi. Adatkezelő ezen felül a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgtatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911-400, www.naih.hu )
9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen awww.siedoor.hu/adatvedelem oldalon elérhető, illetve minden olyan helyen, ahol az érintett személyes adatot adhat meg, tájékoztatja az aktuális szabályzatról. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szerv tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik. Ezen szervezetek részére adatkezelő - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Vissza a tartalomhoz